Yasal Açıklamalar

Yasal Açıklamalar

Daha detaylı bilgi için http://phillipcapital.com.tr/tr/biz-kimiz/yasal-aciklamalar/ internet sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

1.       Müşteri Kar/Zarar Durumu

Üç aylık dönem itibariyle, kazanan ve kaybeden hesapların yüzdesel dağlımı aşağıdaki gibidir:

Üç aylık dönem sonunda, dönem içerisinde kapanan pozisyonlar ile dönem sonunda açık olan pozisyonların değerleme kâr ve zararları hesaplamaya dahil edilmektedir. Bu hesaplama sonucunda kârda olan 1 (bir) müşteri, 1 adet sayılmaktadır. Kâr ve zarar büyüklüklerinin bir önemi bulunmamaktadır.

İlgili dönemde kâr veya zararı bulunmayan müşteriler, hesaplamaya dahil edilmemektedir.

Kazanan&Kaybeden Yatırımcı Oranı hesaplamasına işlem maliyetleri dahil edilmektedir. 

2.       PhillipCapital Hangi Tür Hizmetleri Sunmaya Yetkilidir?

PhillipCapital, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından Portföy Aracılığı Faaliyetinde bulunmak üzere Geniş Yetkili Aracı Kurum olarak yetkilendirilmiş bir aracı kurumdur.

Yetki belgemiz için tıklayınız.

3.        Lehine Faaliyet Gösterilen Kuruluşu Tanıtıcı Bilgiler

PhllipCapital Menkul Değerler A.Ş.'nin lehine faaliyet gösterdiği herhangi bir kuruluş yoktur.

4.          Yapılan İşlemlerin Asgari Unsur ve Riskleri

Uyarı: İşlem yapmaya başlamadan önce çalışmayı düşündüğünüz kuruluşun yapmak istediğiniz sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yetkisi olup olmadığını kontrol ediniz. Sermaye piyasası işlemleri konusunda yetkili olan banka ve sermaye piyasası aracı kurumlarını http://spk.gov.tr/veya http://www.tspb.org.tr/ web sitelerinden öğrenebilirsiniz.

Kaldıraçlı Alım Satım İşlemlerine İlişkin Risk Bildirim Formu için tıklayınız.

5.       Alınan Kişisel Verilerin Saklama ve Kullanım Koşulları

Kullanım Koşulları

Yatırımcı, sermaye piyasası mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca "Müşteri Tanıma" yükümlülüklerini yerine getirmek ve yatırımcının işlemlerinin güvenliğini sağlamak üzere, Şirket’in kendisinden bilgi/belge talebinde bulunabileceğini ve kendisinden talep edilen bilgi/belgeleri gerçek, doğru ve güncel olarak sunmakla yükümlü olduğunu kabul eder. Yatırımcı, sermaye piyasasında gerçekleştireceği işlemlerde riskten korunmasının sağlanması için meslek, gelir, risk tercihi gibi bilgileri de gerekli durumlarda Şirket ile paylaşacağını, tüm bu bilgilerin güncelliğinin korunması amacıyla bilgilerinde meydana gelen her türlü değişiklikten Şirket’i haberdar edeceğini kabul eder. Yatırımcı kendi adına hareket ettiğini ya da başka şahıslar adına hareket ediyorsa başka şahıslar adına hareket ettiğini PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.'ye yazılı beyan etmek zorundadır.

Şirket, yasal zorunluluk bulunması halleri dışında, yatırımcının izni olmaksızın yatırımcı bilgilerini üçüncü şahıs veya kurumlar ile paylaşmayacağını taahhüt eder. Şirket, yatırımcının hesabının güvenliğinin sağlanması ve/veya işlemlerin gerçekleştirilmesi için teknik asgari gereklerin yerine getirilmesi amacıyla, yatırımcı bilgilerinin teyit edilmesini talep edebilir.

Saklama Koşulları

Yatırımcı bilgilerinin tüm dolaşımını kayıt altında tutmak ve yetkisiz erişimleri önlemek amacıyla kurumumuz bilgi sistemlerinde gerekli teknolojik önlemler kullanılmaktadır. Bununla birlikte tüm yatırımcı verileri güvenli bir şekilde belirli aralıklarla yedeklenmekte ve saklanmaktadır.

Müşteriye ait tüm bilgiler yalnızca yetkili kişilerin erişim imkanı olduğu güvenli veri tabanında saklanmaktadır.
Tüm müşteri sözleşmeleri ve belgeler yalnızca erişim yetkisi olan kurum çalışanları tarafından güvenli ortamlarda saklanır.

6.       Emir İletimi ve İşlemlerin Gerçekleşmesi ve Takas veya Tasfiyesi

PhillipCapital'de emir iletimi Elektronik İşlem Platformu veya acil durumlarda telefon vasıtasıyla, piyasaların açık olduğu saatlerde gerçekleştirilir.

PhillipCapital bu emirleri, bilgisayar ortamında müteselsil sıra numarası izleyecek şekilde ve zaman önceliğine göre kaydeder. Bu şekilde kaydedilen müşteri emirleri, gerçekleştirilir veya reddedilir. Müşteri, hesabında belirli bir anda oluşacak açık pozisyon miktarının gerektirdiği asgari teminatı bulundurmak zorundadır.                     PhillipCapital tarafından telefon ile alınan müşteri emirlerine ilişkin ses kayıtlarının, faks yoluyla alınan emirlere ilişkin talimatın ve gün içinde faks ile iletilen tüm emirlerin aracı kuruma ulaştığı tarih ve zaman bilgilerini içeren toplu dökümün, internet üzerinden alınan emirlerde tarih, zaman ve müşteri bazında olmak üzere emri ileten müşterilere ilişkin IP (Internet Protokol) numaraları kayıtlarının, her ne türlü olursa olsun elektronik ortamda diğer şekillerde alınan emirlerde emri veren kaynağı gösterecek şekilde gerekli elektronik log kayıtlarının, emri alan aracı kurumlarca tutulması ve elektronik ortamda tutulan verilerin gerektiğinde yazılı hale dönüştürülebilecek şekilde olması kaydıyla, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin tüm belge ve kayıtların 10 yıl süreyle saklanması zorunludur. Saklanması gereken belge ve kayıtlardan ihtilaflı olanların yukarıda belirtilen süre ile kayıtlı olmaksızın ihtilaf sonuçlanıncaya kadar muhafazası zorunludur.

Sermaye piyasası araçlarının tamamı için emir iletimi takas ve tasfiye süreçleri ilgili mevzuat ve şirket politikalarında belirtilen kurallara göre yerine getirilir.

7.        Emir Gerçekleştirme Politikası

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş’nin sermaye piyasası araçların alım satımında emir ve talimat kabulü, emir gerçekleştirme politikaları ile özel durumlara ilişkin detaylı bilgilere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Emir Gerçekleştirme Politikamız için tıklayınız.

8.        Herhangi Bir Müşterinin İhtiyacı ve Talebi Doğrultusunda Müşteri ile Bire Bir Oluşturdukları Türev Araçlar Hariç Olmak Üzere Borsada İşlem Görmeyen Sermaye Piyasası Araçları için Verilen Anlık Alım Satım Fiyat Teklifleri

Kaldıraçlı alım satım işlemleri kapsamında; likidite sağlayıcılarımızdan alınan fiyatlar on-line sistem üzerinden çalışan MetaTrader4 platformu ile yatırımcılarımıza yansıtılır ve işlemler bu fiyatlardan gerçekleştirilir.

Hesaplarınız Şirket nezdinde tutulmakta ve almış olduğunuz bu pozisyonlar müşteri gizliliği çerçevesinde başka kurumlar ile paylaşılmamaktadır. Yatırımcı bilgisi tamamen gizli kalmaktadır.

Şirket’in kaldıraçlı alım satım işlemlerinden elde ettiği gelir yatırımcılarımızın kar veya zararından bağımsız olduğu için Şirket ile yatırımcılar arasında alınan pozisyona bağlı bir çıkar çatışması söz konusu değildir.

9.        Kabul Edilen Emirlerin Durumunun Müşteri Tarafından Elektronik Ortamda Takibi ve Müşteriye Elektronik Ortamda Yapılacak Bildirimlerin Esasları

PhillipCapital tarafından elektronik ortamda tutulacak kayıtlarda, hesaplarda gerçekleşen tüm alım satım işlemlerine, tüm varlık giriş çıkış ve transferlerine, kapanan pozisyonlarda oluşan kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin olarak potansiyel kar ve zarar tutarlarına, hesaplara tahakkuk ettirilen her türlü ücret, komisyon ve vergi tutarlarına, hesapların teminat durumlarına ilişkin bilgiler mevcuttur. Müşteriler, Elektronik İşlem Platformu üzerinden bu bilgilere erişim ve takip imkanına sahip olacaklardır.

PhillipCapital, müşterilerine, kaldıraçlı alım satım işlemlerine ilişkin olarak, aylık ve günlük bildirimlerde bulunacaktır. 

PhillipCapital, her işlemin yapıldığı günü izleyen ilk iş günü içerisinde, bir önceki gün içinde alınan tüm pozisyonlara ilişkin bilgileri içerecek şekilde, müşterilere günlük bildirimlerde bulunacaktır. PhillipCapital aylık bildirimlerinde; ilgili dönem içerisinde, alınan tüm pozisyonlara ilişkin olarak, tarih, zaman, fiyat ve miktar bilgilerine, kapatılan pozisyonlara ilişkin olarak, kesin kar ve zarar tutarlarına, açık pozisyonlara ilişkin potansiyel kar ve zarar tutarlarına, PhillipCapital nezdinde tutulan nakit, menkul kıymet ve diğer varlıklara ilişkin tüm hareketlere, hesaba tahakkuk ettirilen her türlü komisyon, ücret ve vergilere ve teminat durumlarına ilişkin bilgileri açık ve anlaşılır bir biçimde yer verecektir.

10.        Sermaye Piyasası Araçları ve Piyasa Bilgisi

Söz konusu bilgilere anasayfamızdan ve aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Forex piyasası hakkında genel bilgiler için tıklayınız.

11.        Profesyonel Müşterilerin Yararlanamayacakları Mevzuat Hükümleri

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin 31 inci maddesinin ikinci fıkrasında ifade edilen, profesyonel müşterilerin yararlanamayacakları mevzuat hükümlerine aşağıda yer verilmiştir:

  • Yazılı onay alınması kaydıyla saklamadaki varlıklarına ilişkin mutabakat alınması zorunlu değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri ile saklamacı kuruluş arasında mutabakat” başlıklı 68 inci maddesinin birinci fıkrasına göre saklama hizmeti sunulan müşteriler ile saklamaya yetkili yatırım kuruluşunun iç kontrolden sorumlu birimi veya personeli tarafından müşteriye ait sermaye piyasası araçları ve nakde ilişkin her takvim yılında en az 1 defa yazılı veya elektronik ortamda mutabakat sağlanması zorunludur. Aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca profesyonel müşterilerden yazılı onay alınması durumunda birinci fıkrada yer alan mutabakatın yapılması zorunlu değildir

  • Sözleşme yapılması kaydıyla saklama hesaplarındaki varlıkların bakiyesine ilişkin aylık bildirim yapılmak zorunda değildir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “müşteri varlıklarına ilişkin bildirim” başlıklı 69 uncu maddesinin birinci fıkrasına göre saklamaya yetkili yatırım kuruluşu tarafından müşterilere ait sermaye piyasası araçlarına ve nakde ilişkin olarak müşterilere Kurulun belge ve kayıt düzenlemelerinde yer alan esaslar çerçevesinde asgari olarak ayda bir bildirim yapılması esas olup, bildirim yapılmaması hususunda profesyonel müşterilerle sözleşme imzalanması veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilmesi mümkündür.

  • Uygunluk testi yapılması zorunlu değildir:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “uygunluk testi” başlıklı 33 üncü maddesinin birinci fıkrasına göre yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık ve halka arza aracılık faaliyetleri kapsamında yalnızca genel müşterilere uygunluk testi yapması zorunludur.

  • Yerindelik testinde yatırım amaçlarına ilişkin olarak yatırım süresi ile risk ve getiri tercihleri hakkında bilgilerin alınması yeterlidir:

Yatırım Hizmetleri Tebliği’nin “yerindelik testi” başlıklı 40 ıncı maddesinin dördüncü fıkrasına göre talebe dayalı olarak kabul edilenler hariç olmak üzere profesyonel müşteriler ile ilgili olarak;

- Müşterinin mali durumunun yatırımın risklerini karşılayacak yeterlilikte olup olmadığına ilişkin olarak; gelir düzeyi ve yatırım amaçlı varlığı

- Müşterinin portföyünde veya hesabında gerçekleştirilecek işlemlere ilişkin riskleri anlayacak bilgi ve tecrübeye sahip olup olmadığına ilişkin olarak; müşterinin yaşı ve mesleği, eğitim durumu, genel ya da profesyonel müşteri olduğu, geçmişte gerçekleştirdiği işlemlere konu olan sermaye piyasası araçları, söz konusu işlemlerin türü, niteliği, hacmi ve sıklığı hakkında bilgilerin alınması zorunlu değildir (ilgili maddenin ikinci fıkrasının (b) ve (c) bendinde yer alan bilgiler).

  • Genel risk bildirim formu dışında ilave risk bildirimleri talep halinde açıklanır:

Yatırım Kuruluşları Tebliği’nin “müşteriye risklerin bildirilmesi yükümlülüğü” başlıklı 25 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca yatırım kuruluşlarının alım satıma aracılık faaliyeti kapsamında genel müşterilerine hizmet sunmadan önce birinci fıkra uyarınca yapılan genel risk bildirimine ek olarak üçüncü fıkrada belirtildiği üzere işleme konu sermaye piyasası araçlarının risklerini müşteriye açıklamak ve açıklamaların müşteri tarafından okunup anlaşıldığına dair yazılı bir beyan almak zorundadır. Aynı maddenin yedinci fıkrasında ise profesyonel müşterilerin talep etmesi durumunda yatırım kuruluşunun ikinci ve üçüncü fıkralar kapsamındaki açıklamaları yapmasının zorunlu olduğu hükme bağlanmıştır.

  • Piyasa koşullarından dolayı teminatından daha fazla zarara uğrayabilir:

Seri: III-37.1 sayılı Tebliğin 19. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Profesyonel Müşterilere ve yazılı olarak talep etmeleri halinde Talebe Dayalı Profesyonel Müşterilere, kaldıraçlı işlemlerle ilgili olarak yatırılan teminat tutarlarının üzerinde bir kayba uğratacak şekilde işlem yaptırılabilir ve bu müşterilerin piyasa koşullarından dolayı teminatından daha fazla zarara uğraması halinde söz konusu zarar müşterilerden talep edilebilir. 

  • Gerçekleşmiş kaldıraçlı alım satım emri iptal edilebilir:

Seri: III-37.1 sayılı Tebliğin 29. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, Profesyonel Müşterilerden alınan emirlerin başka bir kuruluşa herhangi bir müdahale olmaksızın oluşturulmuş bir sistem vasıtasıyla otomatik olarak iletilmesi halinde, aracı kurumun söz konusu pozisyonunun karşı tarafça iptal edilmesi durumunda, müşterinin kaldıraçlı alım satım emri iptal edilebilir. 

  • Rapor ve/veya ekstre gönderilmeyebilir:

Seri: III-45.1 sayılı Tebliğin 17. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, hesap ekstresi ve rapor gönderilmemesi hususunda münhasıran sözleşme imzalanan veya bu hususa çerçeve sözleşmede yer verilen profesyonel müşterilere rapor ve/veya ekstre gönderilmeyebilir.

12.       Müşterilerin Acil ve Beklenmedik Durumlarda Kullanabilecekleri İletişim Bilgileri ile Müşterilerin Risklerini Azaltacak Asgari Tedbirler

Oluşabilecek risklere karşı müşteri ile alternatif iletişim aracı olarak telefon kullanılacaktır. Müşteriler her türlü teknik destek veya olası sorunlar için 5 gün/24 saat PhillipCapital iletişim numarasından 0212 982 2 742(PHC) iletişim imkanına sahip olacaklardır.

Olağanüstü Durum Planı için tıklayınız.

13.        Kullanılan Bilgisayar Ağı ve Şifreleme Sisteminin Olası Riskleri ve Güvenliği

Elektronik İşlem Platformu'na girişlerde sistem, güvenlik sebebiyle müşteri hesap numarasının yanı sıra şifre bilgisini de sormaktadır. Şifre değişikliğinde, şifre oluşturulurken, en az 5 karakter uzunluğunda olan, küçük harf, büyük harf ve rakamlardan en az ikisini içeren bir şifre belirlenmelidir.

Lütfen unutmayın, bizim uygulamalarımızın yanı sıra, sizin dikkat etmeniz gereken noktalarda güvenliğinizi sağlamak için önemli rol oynuyor:

Aldığınız e-postalara dikkat edin.

İnternet Şubesi'ni kullanmak istediğinizde tarayıcınızın adres çubuğuna http://phillipfx.com.tr/ yazın.

Hem internette hem de gerçek hayatta özel bilgilerinizi gizli tutun.

Virüsler ve benzeri programlara karşı bilgisayarınızı koruyun.

Kişisel bilgilerinizin çalınmasını engellemek için yalnızca güvendiğiniz bilgisayarları kullanın.

Web tarayıcılarının güncelliğinden emin olun.

14.       Kullanılan İşlem Platformunun Özellikleri ve Güvenlik Tedbirleri ile Platformda Meydana Gelebilecek Risklere Karşı Kullanılabilecek Alternatif İletişim Yöntemleri

Müşterilere PhillipCapital tarafından sunulan elektronik işlem platformu, risk ölçüm mekanizmasına sahiptir.  Anlık olarak fiyatlardaki değişimleri dikkate alarak müşteri bazında oluşan riskleri kontrol edebilecek, gerekli teminatları hesaplayabilecek, ortaya çıkan risklere karşı müşterilerin uyarılmasını sağlayacak gerekli bilgi işlem altyapısı mevcuttur. Tüm hesaplamalar gerçek zamanlı olarak yapılır. Müşterilerin teminatları, alacak ve borçları, açık pozisyonları ve kar zarar durumları anlık olarak takip edilip, gerekli risk kontrolleri yapılmaktadır.

Kaldıraçlı alım satım işlemlerinde bilgi işlem altyapısının kapasite ve güvenlik takibi gerçek zamanlı olarak yapılmakta; ayrıca günlük operasyonel süreçlerin bir parçası olarak, risk yönetimi ile log yönetimi de bağımsız olarak incelenmektedir.

PhillipCapital, kendi sunucularında çalıştırmakta olduğu Elektronik İşlem Platformu'ndaki bütün bilgileri eş zamanlı olarak başka bir yerde bulunan sunuculara aktarmaktadır. Ana sunucu işleyişinde herhangi bir kesinti olması durumunda, işlemler yedek sunucu üzerinden devam edecektir. Bu yedeklemenin yanı sıra verileri kurtarmak için günlük çevrim dışı yedekleme de yapılmaktadır. Birden fazla güvenlik katmanı ve izinsiz giriş engelleme sistemleri ile sistem ve veri bölümleme, idari oturum, kontrol ve kayıt uygulamaları gerçekleştirilerek, elektronik işlem platformunun, müşteri rızası olmaksızın üçüncü kişilerce kullanımı engellenmektedir. Ayrıca elektronik işlem platformu ile müşteri arasındaki veri iletişiminin yetkisiz kişilerce dinlenme veya kesilmesi ya da veri değişimlerinin engellenmesi için gerekli bilgi güvenliğini sağlayan teknolojik donanım ve denetim mevcuttur.

Oluşabilecek risklere karşı müşteri ile alternatif iletişim aracı olarak telefon kullanılacaktır. Müşteriler her türlü teknik destek veya olası sorunlar için 5 gün/24 saat PhillipCapital iletişim numarasından 0212 982 2 742(PHC) iletişim imkanına sahip olacaklardır.

15.        Olağanüstü Piyasa Koşullarının Oluşması Halinde

Piyasada olağandışı bir gelişme yaşandığında, spread’lerin görülmedik biçimde açılmasıyla, yayılma pozisyonu (hedge) aldığınız pozisyonlar da stop out ile kapanabilir. Yayılma pozisyonu almak, normal şartlarda teminat çağrısını geçici olarak ertelemenize yardımcı olur. Yayılma yöntemi, işlemlerinizin sürdürülebilirliği açısından kalıcı bir çare olarak görülmemektedir.

Olağanüstü piyasa koşullarında, aktif emirler kabul edilmeyebilir veya yatırımcının belirlediği fiyat seviyesinden gerçekleşmeyebilir. Yatırımcının temerrüde düşmesi sonucu, hesabın otomatik kapanma seviyesine ulaşmış olmasının, açık pozisyon veya pozisyonlarının kapanmasını veya belirlenen otomatik kapanma oranında kapanmasını garanti etmediği bilinmelidir.

Forex işlemlerinin limitli emir vermek suretiyle yapılacağı durumlarda, bu emirlerin yetkili kuruluşun makul kontrolü dışındaki teknik nedenler ya da olağandışı piyasa koşulları nedeniyle YATIRIMCI’lar tarafından belirlenen fiyat seviyesinden uygulanamayabileceği, bu nedenle piyasa fiyatının limitli emir ile belirlenen fiyat seviyesine ulaşmış olmasının forex alım satım işleminin gerçekleşmesini garanti etmediği bilinmelidir.

Elektronik İşlem Platformu ve www.phillipfx.com.tr web sitesi aracılığı ile piyasanın işleyiş koşulları; platform ile ilgili sorunlar ve diğer hususlar ile ilgili sürekli bilgilendirme yapılmaktadır. Bu kanallardan edineceğiniz bilgilere ek olarak; YATIRIMCI temsilcilerimizden 5 gün 24 saat bilgi alabilirsiniz.

16.        Fiyat Sağlayıcı Kurumlar

Kurumumuz, Singapur’da yerleşik olarak Phillip Futures Pte Ltd ile çalışmaktadır. Fiyat sağlayıcı kuruluş ile kurumumuz arasında doğrudan bir pay sahipliği ilişkisi bulunmamakla beraber ilişkili taraf olup şirketimiz ile beraber Phillip grubunda yer almaktadır. http://www.phillipfutures.com.sg/

17.          Reddedilen Emirler

Ocak - Mart 2018 tarihleri aralığında reddedilen emirlerin toplam emirlere oranı % 0'dır.

Nisan - Haziran 2018 tarihleri aralığında reddedilen emirlerin toplam emirlere oranı % 0'dır.

Temmuz - Eylül 2018 tarihleri aralığında reddedilen emirlerin toplam emirlere oranı % 0'dır.

Ekim - Aralık 2018 tarihleri aralığında reddedilen emirlerin toplam emirlere oranı % 0'dır.

Ocak - Mart 2019 tarihleri aralığında reddedilen emirlerin toplam emirlere oranı % 0'dır.

Nisan - Haziran 2019 tarihleri aralığında reddedilen emirlerin toplam emirlere oranı % 0'dır.

Temmuz - Eylül 2019 tarihleri aralığında reddedilen emirlerin toplam emirlere oranı % 0'dır.

Ekim - Aralık 2019 tarihleri aralığında reddedilen emirlerin toplam emirlere oranı % 0'dır.

18.          Fiyat Sapmaları

SPK’ nın yatırım hizmetleri ve faaliyetlerine ilişkin düzenlemeleri uyarınca her bir varlık için oluşturulan fiyat ve fark serisinde tespit edilen sapmalara, TSPB’ nin belirleyeceği hususlar çerçevesinde 3’ er aylık dönemler halinde burada yer verilmektedir.

Nisan-Haziran 2016 döneminde, BREXIT referandumu sebebiyle, XAUUSD sembolünde aşağı yönlü %2.38'lik fiyat boşluğu tespit edilmiştir.

Ekim-Aralık 2016 döneminde; 7 Ekim tarihindeki GBP çöküşü sırasında, GBPCHF sembolünde yukarı yönlü %2.04, %2.12 ve %2.27'lik, GBPSGD sembolünde aşağı yönlü %2.21 ve %2.18'lik, GBPJPY sembolünde aşağı yönlü %2.50'lik, EURGBP sembolünde yukarı yönlü %2.61'lik ve aşağı yönlü %5.26'lık, GBPCAD sembolünde aşağı yönlü %2.88'lik fiyat boşluğu tespit edilmiştir.

Ocak-Mart 2018 döneminde fiyat boşluğu tespit edilmemiştir.

Nisan - Haziran 2018 döneminde fiyat boşluğu tespit edilmemiştir.

Temmuz - Eylül 2018 döneminde fiyat boşluğu tespit edilmemiştir.

Ekim - Aralık 2018 döneminde fiyat boşluğu tespit edilmemiştir.

Ocak - Mart 2019 döneminde fiyat boşluğu tespit edilmemiştir.

Nisan - Haziran 2019 döneminde fiyat boşluğu tespit edilmemiştir.

Temmuz - Eylül 2019 döneminde fiyat boşluğu tespit edilmemiştir.

Ekim - Aralık 2019 döneminde fiyat boşluğu tespit edilmemiştir.

Haftalık fiyat sapması bilgileri için https://www.tspb.org.tr/kaldiracli-islem-fiyat-bilgileri-2/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

19.       Müşteri Şikayetleri

Müşteri şikayeti sayısı ve söz konusu şikayetlerin işlem gerçekleştiren kaldıraçlı işlemler müşteri sayısına göre oranına, TSPB’ nin belirleyeceği hususlar çerçevesinde 3’ er aylık dönemler halinde burada yer verilmektedir.

20.       Müşteri Kar/Zarar Durumu

 

TEMMUZ - EYLÜL 2013 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 23,63%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 76,37%

 

EKİM - ARALIK 2013 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 30,55%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 69,45%

 

OCAK - MART 2014 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 32,94%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 67,06%

 

NİSAN - HAZİRAN 2014 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 27,59%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 72,41%

 

TEMMUZ - EYLÜL 2014 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 21,59%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 78,41%

 

EKİM - ARALIK 2014 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 32,05%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 67,95%

 

OCAK - MART 2015 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 41,23%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 58,77%

 

NİSAN - HAZİRAN 2015 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 33.77%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 66.23%

 

TEMMUZ - EYLÜL 2015 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 36.00%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 64.00%

 

EKİM - ARALIK 2015 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 33.71%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 66.29%

 

OCAK - MART 2016 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 31.17%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 68.83%

 

NİSAN - HAZİRAN 2016 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 36.13%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 63.87%

 

TEMMUZ - EYLÜL 2016 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 47.06%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 52.94%

 

EKİM - ARALIK 2016 VERİLERİ 

Kazanan Yatırımcı Oranı: 31.18% 

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 68.82%

 

OCAK - MART 2017 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 37.14%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 62.86%

 

NİSAN - HAZİRAN 2017 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 66.66%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 33.34%

 

TEMMUZ - EYLÜL 2017 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 0%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 0%

 

EKİM - ARALIK 2017 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 0%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 0%

 

OCAK - MART 2018 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 0%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 0%

 

NİSAN - HAZİRAN 2018 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 0%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 0%

 

TEMMUZ - EYLÜL 2018 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 0%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 0%

 

EKİM - ARALIK 2018 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 0%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 0%

 

OCAK - MART 2019 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 0%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 0%

 

NİSAN - HAZİRAN 2019 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 0%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 0%

 

TEMMUZ - EYLÜL 2019 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 0%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 0%

 

EKİM - ARALIK 2019 VERİLERİ

Kazanan Yatırımcı Oranı: 0%

Kaybeden Yatırımcı Oranı: 0%

 

21.       PhillipCapital’de Sözlü Emir Alınıyor mu?

PhillipCapital’de acil durumlar dışında, sözlü, emir girme, pozisyon  açma/kapama ve ilgili emre veya pozisyona bağlı emirlerin düzeltilmesi işlemleri yapılamamaktadır. Var olan açık pozisyonlarınız ve hesabınızla ilgili bilgileri, 5/24 müşteri temsilcinizden öğrenebilirsiniz.

 

Bu sayfada bulunan bilgiler genel niteliktedir. Müşterilerin, kaldıraçlı alım satım piyasasında işlem yapabilmelerine yardımcı ya da alım satım kararlarını destekleyebilecek yeterli bilgi sayfada bulunmamaktadır. Sayfada yeterli bilginin bulunmayışından PhillipCapital sorumlu tutulamaz.

Ayrıntılı bilgi için kaldıraçlı alım satım piyasası uzmanlarımızla görüşebilirsiniz.

 

22.       Haftalık fiyat sapmaları

 

Haftalık fiyat sapması bilgileri için https://www.tspb.org.tr/kaldiracli-islem-fiyat-bilgileri-2/ adresini ziyaret edebilirsiniz.

 

(0212) 982 25 00
 

Paylaş
40 Yıllık Phillip Capital Tecrübesi

Phillip Capital, 40 yıldan bu yana 16 ülkede 800.000’den fazla müşteriye hizmet vermektedir. Devamı

Online Döviz Yatırımının Avantajları

Online döviz platformunda para yatırma/çekme masrafı olmadan yatırım yapabilirsiniz. Devamı

Online Altın Piyasası Hakkında Bilmeniz Gerekenler

Phillip FX’le altınlarınız 10 kat değerli! Altını 20 cent’ten başlayan fiyatlarla alıp satabilirsiniz. Devamı

Online Altın Yatırımının Avantajları ve İpuçları

Forex’de altın yatırımının fiziksel yatırıma kıyasla en önemli avantajı kaldıraç oranından kaynaklanır. Devamı

www.phillipfx.com.tr internet adresinde ve bu adrese bağlı diğer sayfalarda yer alan her türlü bilgi, rapor, araştırma sonuçları, görüş ve tavsiyeler genel anlamda bilgi vermek amacıyla hazırlanmıştır. Bu sayfalarda yer alan bilgilerdeki hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayanılarak yapılan işlemlerden doğacak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne şekilde olursa olsun üçüncü kişilerin uğrayabileceği her türlü zararlardan dolayı PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş. sorumlu tutulamaz.

Forex piyasası kaldıraçla çalışan bir pazardır, dolayısıyla yüksek seviyelerde risk içerir ve yatırdığınız parayı kaybetmenize sebep olabilir. Forex yatırımları her yatırımcı için uygun bir pazar olmayabilir. Piyasanın içerdiği riskleri tam olarak anladığınızdan emin olunuz.